Novice Preprečevanje škod

Zainteresiranim kmetom smo razdelili opremo za zaščito pašnih živali

6 januarja 2022
Slovenia Forest Service

Tudi v letošnjem letu je bilo veliko aktivnosti usmerjenih v iskanje rešitev za preprečevanje škod, ki jih volkovi povzročijo na pašnih živalih. V ta namen smo iz projekta donirali pet kompletov, in sicer dva na območje Severnoprimorske, enega na Ilirskobistriško, enega v Osrednjeslovensko in enega na območje Kostela. Od teh so štirje kompleti namenjeni varovanju drobnice, eden pa zaščiti krav dojilj s teleti. Na pomoč smo priskočili še štirim rejcem, ki so potrebovali takojšnjo pomoč po napadu volkov. Z nameščenimi začasnimi interventnimi kompleti smo tako uspeli preprečiti nadaljnjo škodo, v vmesnem času pa smo poskušali rejcem svetovati v smeri vzpostavitve stalne zaščite.

Iz različnih projektov in iz sredstev, ki jih je rejcem namenila Agencija RS za okolje (ARSO), visoke elektromreže za zaščito pašnih živali pred velikimi zvermi uporablja 87 rejcev drobnice in 6 rejcev goveda.

ARSO je s septembrom vlogo sofinancerja predal Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki bo s pomočjo oškodovancem nadaljevalo tudi v prihodnje. Prav tako bomo kmetom poskušali pomagati z naslova evropskih projektov.